Voorbereidend Hoger Muziekonderwijs
Rein Albert Ferwerda
Frans Douwe Slot

Rein Albert Ferwerda

De muzikale carrière van Rein Albert Ferwerda (geboren 1945 te St Annaparochie) wordt gekenmerkt door een opvallend brede inzetbaarheid: Uitvoerend musicus als pianist en organist, koorbegeleiding, ensemble- en solistenbegeleiding, koordirectie en koorcompositie, doceren en leiding geven.

In 2012 is Ferwerda koninklijk onderscheiden met de benoeming tot lid in de orde van Oranje-Nassau.

Rein Albert Ferwerda kreeg in deze breedte les van de bekende musicus Yme G. Visser te Franeker, zelf ook pianist-organist, componist en koordirigent. Ook de improvisatie- en harmonisatiekunst kreeg bij hem veel aandacht. Visser introduceerde Rein Albert in de wereld van koorbegeleiding en koordirigentschap. Dat werk kreeg volop aandacht in de muzieklessen bij Jan Veninga toen Rein Albert de opleiding tot volledig bevoegd onderwijzer volgde aan de Hervormde Kweekschool Mariënburg te Leeuwarden. Hij werd onder andere de vaste begeleider van het toen bekende Mariënburgkoor o.l.v. Jan Veninga.

Bij Ferwerda’s toelating tot het Stedelijk Conservatorium te Groningen in 1968 viel op zijn reeds hoge gevormdheid op het gehele terrein van het zogenoemde muzikale voorstellingsvermogen en dat leidde al tijdens zijn studie tot het docentschap Algemene Vakken (1971). Meerdere studies kregen volop aandacht: Schoolmuziek (Peter Berman), Orgel (Wim van Beek), Piano (Max  Gotlieb en Maria Stroo), Theorie der Muziek (Dr. John Daniskas).

In 1982 volgde Ferwerda’s benoeming tot adjunct-directeur van het Groninger Conservatorium en in 1988 kreeg hij als directeur opdracht om leiding te geven, samen met Henk Hoekema uit Leeuwarden, aan de fusie met de Friese Muziekvakopleiding. In 1993 keerde Ferwerda op eigen verzoek volledig terug als leraar.

Rein Albert Ferwerda kreeg opdracht in 1972 van toenmalig directeur van Centrum voor de Kunsten Meldij te Drachten, Cor Roelofsen, vorm te geven aan een jong talentenklas, mede als mogelijke voorbereiding op muziekvakonderwijs. Opvallend veel leerlingen volgden deze klas met goed gevolg, onder andere door prestaties op regionale en landelijke concoursen. Cor Roelofsen introduceerde Rein Albert Ferwerda heel direct in dit verband ook bij de organisaties van muziekverenigingen in Friesland. Al meer dan dertig jaar is Ferwerda één van de vaste begeleiders op de intergemeentelijke en provinciale solistenconcoursen voor blazers en slagwerk.

In het jaar 2005 richtte Rein Albert Ferwerda een eigen Academie op, mede als voortzetting van zijn werk als docent aan Centrum voor de Kunsten Meldij te Drachten. Onder de naam Ferwerda Academie wordt individueel gericht instrumentaal en vocaal onderwijs gegeven vanuit en op basis van de ontwikkeling van het muzikale voorstellingsvermogen dat structureel ook is gekoppeld aan het analytische inzicht. In dit vakgebied zijn thans 2 docenten vast verbonden, Rein Albert Ferwerda en Frans Douwe Slot, die beide ook het piano-onderwijs in de volle breedte en diepte verzorgen. Samenwerking is er met instrumentale en vocale docenten die de zorg dragen voor het reguliere technische en artistieke onderwijs. De Academie verzorgt in geheel Friesland leerling-concerten. Leerlingen nemen daarnaast verplicht deel aan regionale en nationale concoursen.

Naast zijn intensieve werkzaamheden als docent aan de Academie, is Ferwerda verbonden als titulair Cantor-organist/pianist aan de Doopsgezinde Vermaning te Drachten, begeleidt hij diensten in PKN Kerken en Christelijk Geref. Kerk te Drachten en leidt hij, als dirigent/pianist de Chr. Gem. Zangvereniging “Ere Zij God” te Drachten.

Tenslotte. Rein Albert Ferwerda bereidt zich voor op een Bach-CD met klavierwerken, orgelwerken en klavier- en orgeltranscripties. Het is zijn vierde CD.

 

Frans Douwe Slot

Frans Douwe Slot is geboren op 13 mei 1983 te Stiens. Daar kreeg hij op zesjarige leeftijd zijn eerste lessen van Henk Oosterhuis en vijf jaar later vervolgde hij zijn studie bij Rein Albert Ferwerda in Drachten, waarna hij met succes toegelaten werd aan het Noord Nederlands Conservatorium in Groningen. Gedurende deze studie heeft Frans Douwe Slot een drietal docenten gehad. In de vooropleiding en de eerste twee jaar van de vakopleiding studeerde hij bij Klára Würtz. De laatste twee jaar van zijn studie aldaar vervolgde hij bij Tamara Poddubnaya en Nata Tsvereli. Deze drie docenten hebben hem een  grote diversiteit aan muzikale overdracht en pianotechniek bijgebracht. Hij soleerde met de pianoconcerten van Schumann en Grieg en won meerdere prijzen op  nationale en internationale concoursen.

Een slepende blessure, die bijna drie jaar heeft geduurd, weerhield Frans Douwe Slot er niet van zijn studie te vervolgen bij Klára Würtz op het Utrechts’ conservatorium. Tijdens zijn Master of Music verdiepte hij zich in de romantische periode en nam hij zijn eerste CD op, die zeer positief door de pers ontvangen werd. Zijn studies heeft hij cum laude afgesloten.

In 2009 deed hij zijn laatste ervaringen op aan de Franz Liszt Academy in Boedapest, waar hij heeft gestudeerd onder leiding van prof. Szokolay Balázs en nam in datzelfde  jaar zijn tweede CD op.

Naast de lespraktijk en concertpraktijk als solo pianist treedt Frans Douwe Slot ook op als kamermusicus. Hij speelde onder andere meerdere malen samen met Emmy Verhey.

 

 

Ferwerda-Academie     pianist@fransdouweslot.com l info@ferwerda-academie.nl